Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

2022-03-09

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

Håkon Magnussons gate 9, Gnr/bnr 414/400 og deler av Gnr/bnr 414/1, 413/6 og 413/128 på Lade i Trondheim
Kommunens saksnr.: 21/28844

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse over næring / forretning / tjenesteyting på bakkeplan, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grønnstruktur.

Oppføring av bebyggelse planlegges på eiendommene med Gnr/bnr 414/400 og deler av 414/1 mot Håkon Magnussons gate. Resten av planområdet omfatter deler av andre eiendommer for blant annet å ivareta ønsket fra kommunen om å regulere inn resterende del av bebygd fortau langs gata, samt regulering av grønnstruktur med turvei i øst i henhold til Kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Omfang av forbindelser mm. vil utredes i løpet av planprosessen.

Eksisterende bebyggelse på eiendommene Gnr/bnr 414/400 og tilstøtende del av 414/1 forutsettes revet. Eksisterende trafo skal flyttes / skiftes ut internt i planområdet.

Kommunen har i brev av 16.12.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det er avgjort at det ikke skal utarbeides planprogram.

Informasjon om planinitiativet og tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte finnes på www.husark.no og i saksinnsyn på Trondheim kommune sine nettsider.

Forslagsstiller er HMG9 Utvikling AS. Plankonsulent er HUS arkitekter AS.

Innspill til planarbeidet sendes til: HUS arkitekter AS, Nordre gate 10, 7011 Trondheim, eller til plan@husark.no innen 31.3.2022.

HUS arkitekter AS, 10.3.2022